Zoek vacatures


CV Database

Meld je aan of log in en plaats je CV in onze Database.
Zo kunnen werkgevers in de beveiliging je benaderen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities

 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


Get.Noticed
De eigenaar en exploitant van de website www.nederlandvacatureland.nl en al haar dochterwebsites, zoals www.baanindetechniek.com.


Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon met wie door Get.Noticed een overeenkomst wordt gesloten, of die van de diensten van Baanindetechniek.com gebruik maakt.


Overeenkomst
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Get.Noticed op basis waarvan Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de overeengekomen diensten.


Site
De door Baanindetechniek.com op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site www.baanindetechniek.com en haar partnersites.


Diensten
Een door Baanindetechniek.com aangeboden dienst, bijvoorbeeld het plaatsen van een vacature op de site, het verkrijgen van toegang tot de CV Database, het plaatsen van bedrijfsinformatie, het plaatsen van advertenties en diverse arbeidsmarkt gerelateerde uitingen op de internetsite.

 

Artikel 2 | Aanbieding en overeenkomst

 

Alle aanbiedingen van Get.Noticed zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Get.Noticed is gerechtigd om zonder opgave van reden opdrachten niet te accepteren. Orders zijn alleen bindend indien deze schriftelijk (per post of e-mail) zijn bevestigd door Get.Noticed of indien de plaatsing van de vacature(s) en/of levering van een overige dienst is geëffectueerd. Mondelinge orders zijn alleen bindend wanneer Get.Noticed deze schriftelijk (per post of e-mail) heeft bevestigd. De overeenkomst met Get.Noticed komt pas tot stand nadat de opdracht schriftelijk (per post of e-mail) door Get.Noticed is bevestigd en deze bevestiging ondertekend door Opdrachtgever is geretourneerd aan Get.Noticed. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen.

 

Artikel 3 | Annulering van order

 

De annulering van een order (schriftelijk geaccepteerde offerte) door de wederpartij dient schriftelijk te gebeuren en dient binnen een termijn van 24 uur volgend op de plaatsing van deze order te geschieden. In geval van een dergelijke annulering zal de wederpartij een forfaitaire schadevergoeding zijn verschuldigd ten bedrage van 25% van de overeengekomen prijs. Indien de annulering van een order eerst na een termijn van 24 uur volgend op de plaatsing van die order gebeurt, dan is de wederpartij de volledig overeengekomen prijs als schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 4 | Beëindiging

 

Ieder der partijen kan de overeenkomst ontbinden door een aangetekende brief, indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van tenminste 30 dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst. Get.Noticed is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien Opdrachtgever al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Get.Noticed zal wegens een dergelijke beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Get.Noticed ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Get.Noticed voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 5 | Tarieven en prijzen

 

Get.Noticed is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te verhogen of te verlagen. In geval van prijsverhoging na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de uitvoering daarvan heeft de adverteerder het recht de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende aangetekende brief. Dit dient binnen drie werkdagen na ontvangst van het bericht van de verhoging van het tarief en/of prijs te gebeuren. De adverteerder dient hierbij, op basis van de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven en/of prijzen, te vergoeden hetgeen de uitgever op basis van de gesloten overeenkomst reeds heeft uitgevoerd. Alle prijzen zijn in Euro's, exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. Get.Noticed is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de adverteerder door te berekenen.

 

Artikel 6 | Betaling

 

Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Get.Noticed is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Get.Noticed, bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat Get.Noticed tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

 

Artikel 7 | Geen of niet tijdige betaling

 

Bij niet of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, alsmede de wettelijke rente en de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,-.

 

Artikel 8 | Aanleveren materiaal

 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige aanlevering van het op de website te plaatsen materiaal, volgens de aanwijzingen van Get.Noticed. Als naar het oordeel van Get.Noticed het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd wordt aangeleverd, vervalt het recht op plaatsing voor de adverteerder. Dit onverminderd de verplichting van de adverteerder aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever verstrekt aan Get.Noticed alle noodzakelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor Get.Noticed voor een correcte uitvoering van de verplichtingen harerzijds.

 

Artikel 9 | Weigering van diensten

 

Get.Noticed is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten tot diensten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeverplichtingen. Deze bevoegdheid van Get.Noticed geldt eveneens voor diensten waaraan reeds gedeeltelijke uitvoering is gegeven. Reclame-uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt. Bovendien behoudt Get.Noticed zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing op Baanindetechniek.com worden aangeboden, naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.

 

Artikel 10 | Vacatureteksten

 

Ondanks de grote zorg die door Get.Noticed besteed wordt aan de correcte overname, zijn fouten door storingen in dit proces niet uitgesloten. Om deze reden kunnen er, naast inhoudelijke onjuistheden, tevens onjuistheden voorkomen bij de selectie van vacatures, zowel online als via de e-mailservice. In de advertentie geïnteresseerde personen kunnen daarom ook geen rechten ontlenen aan de gepresenteerde teksten. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij een ieder dan ook aan contact op te nemen met de adverteerder. Get.Noticed, een van haar werkmaatschappijen of de leverancier (adverteerder) zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die aan Baanindetechniek.com is ontleend. De op Baanindetechniek.com en haar netwerk van partnersites gepubliceerde vacature- en bedrijfsgegevens zijn eigendom van Get.Noticed, een van haar werkmaatschappijen of van de opdrachtgever. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.

 

Artikel 11 | Onderhoud

 

Get.Noticed mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van Baanindetechniek.com (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens Get.Noticed ontstaat.

 

Artikel 12 | Gebruik CV Database

 

Het is Opdrachtgever nadrukkelijk uitsluitend toegestaan om de gegevens van ingeschreven gebruikers (CV's) te gebruiken met het doel om hen te benaderen voor concrete voor de gebruiker relevante, bij de Opdrachtgever bestaande of verwachte vacatures, een en ander in het kader van een mogelijk tot stand te komen arbeidsverhouding. In het geval Opdrachtgever een ander gebruik van de gegevens wil maken, heeft hij hiervoor vooraf de schriftelijke goedkeuring van Get.Noticed nodig die deze goedkeuring zonder opgaaf van redenen kan weigeren. Bij gebruik van de gegevens in strijd met het vorenstaande verbeurt de Opdrachtgever aan Get.Noticed een direct opeisbare boete van € 2.000,-- per overtreding c.q. per gebruiker.

 

Artikel 13 | Contractsovername

 

De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst(en) die door de wederpartij of in haar naam worden gesloten met Get.Noticed, mogen niet, ook niet gedeeltelijk worden overgedragen aan derden noch door derden worden gebruikt.

 

Artikel 14 | Bedrijfsgegevens

 

Contact met de bedrijven/werkgevers wier informatie op Baanindetechniek.com staat, is uitsluitend bedoeld voor gebruikers, met het doel te reageren op de vacatures en zich te presenteren als kandidaat. Communicatie met of acquisitie bij deze bedrijven naast dit voornoemde doel is niet toegestaan. Voor overige informatie met betrekking tot de advertentiemogelijkheden wordt verwezen naar de afdeling Sales van Baanindetechniek.com, telefoonnummer: 0495-625853 of via info@baanindetechniek.com.

 

Artikel 15 | Intellectuele Eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst, al dan niet ontwikkeld door Get.Noticed ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij Get.Noticed of haar opdrachtgevers. Get.Noticed zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Get.Noticed zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Get.Noticed onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Get.Noticed.

 

Artikel 16 | Aansprakelijkheid

 

Alleen in het geval van grove schuld en/of opzet is Get.Noticed aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist nakomen van haar verplichtingen. De aansprakelijkheid van Get.Noticed is in alle gevallen beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten. Advertenties moeten na verschijning worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde plaatsing is Get.Noticed uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste maar wel voor de tweede plaatsing schriftelijk zijn doorgegeven. De adverteerder vrijwaart Get.Noticed voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de adverteerder opgegeven advertenties. De aansprakelijkheid van Get.Noticed voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade, dan die hierboven is beschreven, is uitgesloten. Get.Noticed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het gebruik van de internetsite en/of de diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook storingen in het netwerk en performance-problemen. Opdrachtgever vrijwaart Get.Noticed voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Opdrachtgever op de internetsite heeft geplaatst.

 

Artikel 17 | Overmacht

 

Bij alle situaties van overmacht is Get.Noticed ontslagen van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Get.Noticed onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door Get.Noticed jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichting in redelijkheid niet van Get.Noticed kan worden verlangd. Get.Noticed moet hiervan zo spoedig mogelijk melding maken aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 18 | Toepasselijk recht en geschillen

 

De overeenkomst tussen Get.Noticed en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. De geschillen die tussen Get.Noticed en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.