Zoek vacatures


Hoofd Uitvoerder

Titel: Hoofd Uitvoerder
Werkgever: NOVA Engineering
Plaats: Eindhoven
Provincie: Noord-Brabant

Reageer op deze vacature
Bedrijfsomschrijving

Onze opdrachtgever biedt een compleet aanbod voor de verlichting van uw openbare ruimte, ontzorgt wegbeheerders door het installeren en beheren van betrouwbare en goed functionerende installaties,
is specialist in het uitlichten van objecten: creatieve en sfeervolle verlichting van bijzondere gebouwen, musea, pleinen, kerken, parken en openbare gebouwen en levert innovatieve veiligheidsconcepten.
Op de Nederlandse markt is het bedrijf een topspeler.


Contactinformatie:
Interesse in deze vacature 4350? Klik op "direct solliciteren" om direct te reageren of neem voor meer informatie contact op met Harry Baijens op telefoonnummer: 040-2350362.

Functieomschrijving

Doel van de functie: Het, binnen gestelde kaders van calculaties, bestekken en contracten, zorgdragen voor professionele uitvoering van de werkzaamheden van de eigen teams zodanig dat de gestelde kwalitatieve en kwantitatieve doelen worden gerealiseerd.

Prestatie-indicatoren:

• klanttevredenheid
• efficiënte inzet van beschikbare capaciteit/medewerkers
• realisatie targets omzet/marge
• beschikbaarheid/kwaliteit van ondersteuning en advies i.r.t. team en klant

Resultaatgebieden:

1. Projectinrichting, -budget en -plan
Ontvangt projectopdrachten en stemt de projectinrichting en het projectplan af met de klantorganisatie. Stelt het operationele projectplan, planning en rapportage op zodanig dat de kosten en voortgang gemeten kunnen worden. Zorgt voor de benodigde goedkeuring alvorens de uitvoering op te starten.
2. Uitvoering
Geeft hiërarchisch leiding aan de toegewezen teams. Draagt binnen aangegeven procedures/normen zorg voor de planning/voorbereiding en (projectmatige) uitvoering van werkzaamheden resulterend in optimale benutting van beschikbare middelen/capaciteit en tijdige afronding c.q. oplevering van producten/diensten overeenkomstig daaraan gestelde eisen. Bewaakt de voortgang en kwaliteit van uitvoering en stuurt waar nodig bij. Stemt in voorkomende gevallen inzake de uitvoering/oplevering af met derden (aannemers e.a.); zorgt voor tijdige beschikbaarheid van materialen en maakt dienaangaande afspraken met leveranciers.
Neemt in specifieke gevallen (grotere projecten, bijzondere aanbestedingen, e.d.) actief deel aan de voorbereiding/uitvoering. Onderhoudt contacten met opdrachtgevers. Is eventueel belast met werkzaamheden op een of meer bijzondere aandachtsgebieden.
3. Uitbesteding/inkoop
Bepaalt, binnen geldende kaders, welke werkzaamheden worden uitbesteed. Beoordeelt aanbiedingen van aannemers, onderhandelt en maakt keuzes rekening houdend met eventuele raamcontracten.
4. Projectmanagement
Realiseert de integrale uitvoering van het project, binnen de kaders van het projectplan. Plant, organiseert, coördineert en rapporteert inzake de uitvoering van toegewezen projecten, conform de richtlijnen en zodanig dat de projectdoelstellingen en –resultaten worden behaald binnen de overeengekomen kwaliteit, tijdplanning en budgets. Ondersteunt en begeleidt de Uitvoerders.
5. Projectafsluiting en -evaluatie
Sluit de opgeleverde projecten af. Draagt de projectresultaten, inclusief een set aan documentatie over aan de klant/opdrachtgever. Legt leerpunten vast in een projectevaluatie teneinde de efficiency en de kwaliteit van toekomstige projecten te verbeteren.
6. Procesverbetering
Analyseert en bewaakt werkprocessen, organisatiestructuur en cultuur. Formuleert verbeteringen op efficiency en kwaliteit en voert deze na verkregen goedkeuring door.
7. Personeelsmanagement
Draagt zorgt voor een optimale inrichting van het team en voor een, in kwalitatief en kwantitatief opzicht, adequate bemensing. Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en stimuleert de motivatie, kennisopbouw en verdere ontwikkeling van teammedewerkers. Geeft uitvoering aan het HR beleid.
8. Veiligheid, Arbo, Milieu en Kwaliteit
Draagt zorg voor en houdt toezicht op de uitvoering en naleving van beleid en wet- en regelgeving inzake Veiligheid, Arbo, Milieu en Kwaliteit (HSEQ)
9. Beheer en rapportage
Zorgt voor juiste toepassing en gebruik van ondersteunende systemen en ziet toe op correcte invoer van gegevens (kwaliteitsbeheer). Stelt volgens vaste regels/procedures rapportages op zodat het management op relevante onderdelen geïnformeerd is over de stand van zaken en indien nodig tijdig kan bijsturen.

Functie-inhoudelijke kenmerken:

• Verantwoordelijk voor financiële resultaten van de werkzaamheden onder zijn hoede. Resultaten worden met zijn leidinggevende vooraf, eventueel via een werkbegroting, bepaald.
• Verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden en treft zo nodig correctieve maatregelen in lijn met het vestigingsplan, teneinde gestelde targets te realiseren
• Verantwoordelijk voor de kwaliteit van geleverde diensten conform gestelde KPI’s
• Heeft een coördinerende rol t.a.v. de overall inzet van personeel
• Werkzaamheden in het kader van planning/voorbereiding, aanleg, onderhoud en nieuwbouw c.q. inzake ondersteuning/advies met een hoge mate van complexiteit.
• Verantwoordelijk voor de voortgang van de projectadministratie, aannemersstaten, facturatie, ondergronds en alle in te zetten materialen en externe aannemers
• Beslissingen en activiteiten betreffen en/of hebben ook invloed op werkstromen/processen van andere afdelingen en/of vestiging breed
• Uitvoering en aansturing van werkzaamheden op een of meer bijzondere aandachtsgebieden waarvoor een beroep wordt gedaan op extra vakkennis (specialisme)

Functie-eisen

• HBO+ werk- en denkniveau
• Vakinhoudelijke opleiding op HBO niveau aangevuld met bedrijfskundige kennis, en/of gespecialiseerde kennis/ervaring op een of meer bijzondere aandachtsgebieden.
•Kennis van aannemerij, elektrotechniek en energiemarkt
• 5-7 jaar leidinggevende ervaring
• Ervaring met eigen resultaatverantwoordelijkheid
• Teamgrootte 5-20 fte
• Tevens aansturing van medewerkers op HBO niveau

Bezoek www.nova-engineering.nl voor meer informatie over de vacature of solliciteer online op de vacature .


Reageer op deze vacature